Zásady ochrany soukromí

Obsah těchto stránek může být chráněn obchodními známkami nebo být předmětem autorského práva či jiných právních úprav duševního vlastnictví. Proto, pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno kopírovat, ukládat, upravovat, přenášet, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jakkoli jinak používat tento obsah jakýmkoli způsobem, kterým by byla porušena tato práva. Obsah webových stránek OAKSOFT, jakož i podmínky jejich použití, nebo informace zde uvedené , a to včetně, nikoli však výlučně, informace o nabízených produktech a jejich cenách jsou informativní, nezávazné a mohou být ze strany OAKSOFT kdykoli jednostranně měněny. OAKSOFT si vyhrazuje též právo kteréhokoli návštěvníka svých webových stránek omezit v přístupu k těmto stránkám nebo jejich částem, a to z důvodů ochrany svých práv a  zájmů jakož i zájmu svých zákazníků,


Zásady OAKSOFT v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů


Tyto zásady se vztahují na všechny webové stránky v doménách registrovaných a administrovaných doménou OAKSOFT a také na produkty vyvinuté a/nebo licencované pod doménou OAKSOFT. OAKSOFT neodpovídá za chování operátorů webových stránek, které mají stejný název nebo doménu, nebo nabízejí produkty OAKSOFT, ale které nejsou součástí OAKSOFT.


Podnikající osoba Pavel Václavíček IČ: 69455686 provozující doménu OAKSOFT si uvědomuje potřebu chránit osobní údaje všech návštěvníků svých webových stránek. OAKSOFT potvrzuje, že jeho chování je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v jeho domovské zemi, České republice (Zákon č. 101/200 Sb.), a dále jako subjekt, registrovaný v členské zemi Evropské unie vyznává obecné principy ochrany soukromí a osobních údajů. OAKSOFT sbírá a uchovává jenom 1) údaje, které potřebuje k udržení kvality OAKSOFT produktů a služeb na nejvyšší možné úrovni, a 2) údaje, které jsou nezbytné pro poskytování podpory uživatelům OAKSOFT produktů a služeb. Seznamte se s s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Údaje získané o návštěvách webových stránek OAKSOFT


OAKSOFT, jeho affiliate partneři a inzerenti mohou používat takzvané "cookies" ke sledování návštěvnosti webových stránek OAKSOFT. Technologie cookies je používána k usnadnění navigace na webových stránkách. Cookies jsou malé části unikátních informací posílané webovými stránkami a ukládané na váš pevný disk a dočasně do paměti vašeho počítače webovými prohlížeči. To umožňuje webovým stránkám, aby vás rozpoznaly při pohybu po nich, aniž byste museli vkládat své osobní informace. Tyto informace není možné přiřadit ke konkrétní osobě, nezahrnuje osobní údaje týkající se návštěvníka webu a OAKSOFT tyto informace nespojuje s vašimi osobními údaji. Informace mohou zahrnovat, ale nemusí být omezeny na následující: údaje identifikující návštěvníkovu internetovou adresu (IP adresu) a geografický region, čas a datum návštěvy, délka času stráveného na OAKSOFT stránkách, seznam podstránek navštívených na stránkách OAKSOFT, seznam stránek/frází/souborů vyhledávaných na stránkách OAKSOFT, použitý webový prohlížeč, použitý operační systém a použité nastavení monitoru. Získané údaje jsou používány pro optimalizaci webové prezentace OAKSOFT.


Pokud nechcete ukládat tyto informace, zkontrolujte si nastavení vašeho prohlížeče v sekci "Nápověda". To vám umožní zakázat vašemu prohlížeči přijímat nové cookies a také nabízet další možnosti a nastavení týkající se cookies.


Osobní údaje poskytované návštěvníky na webových stránkách OAKSOFT


Níže popsanými "Osobními údaji" jsou myšleny informace vztahující se ke konkrétní osobě, neboli osobě, která může být přímo nebo nepřímo identifikována. OAKSOFT získává pouze údaje potřebné k vykonávání aktivit uvedených v těchto Zásadách.


S Osobními údaji zde uváděnými a používanými v souvislosti s webovými stránkami OAKSOFT je nakládáno pouze po dobu návštěvníkovy návštěvy webových stránek OAKSOFT. Data nejsou dávána do souvislosti ani spojována s produkty zakoupenými na těchto stránkách.


Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky OAKSOFT mohou obsahovat odkazy na stránky affiliate partnerů, obchodních partnerů a dalších třetích stran. Tyto třetí strany mají své vlastní zásady ochrany soukromí, které byste si měli přečíst před odesíláním jakýchkoli údajů na jejich stránky. OAKSOFT nenese odpovědnost za aktivity žádné třetí strany.


Přístup k Osobním údajům; ochrana Osobních údajů


OAKSOFT náležitým způsobem zajišťuje, aby se všechny typy údajů zmiňované v těchto Zásadách dostaly pouze k těm zaměstnancům OAKSOFT, kteří k nim musí mít přístup, aby mohli zajistit činnosti (například podporu) ve prospěch osob, které tyto údaje OAKSOFT poskytly nebo kterých se tyto údaje týkají. "Zaměstnanec" ve smyslu výše znamená jakýkoli zaměstnanec nebo smluvní partner OAKSOFT. OAKSOFT nikdy neposkytne osobní údaje třetí straně bez vědomí a souhlasu osob, ke kterým se zmiňované údaje vztahují, není-li k tomu přinucen účinností lokálních, národních nebo mezinárodních zákonů.


Pro dokončení nákupních transakcí mohou být vyžadovány služby třetích stran (např. dokončení nákupu produktu přes e-shop prostřednictvím platební metody PayPal), či platby kreditní kartou jiným zprostředkovaným způsobem. V takových případech jsou Osobní údaje v zabezpečené podobě sdíleny mezi OAKSOFT a společností zajišťující transakci. OAKSOFT se snaží prosazovat nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem a morálními principy i u svých obchodních partnerů.


Osobní údaje získávané společností OAKSOFT jsou ukládány na serverech chráněným proti neautorizovanému vstupu. Citlivé části webových stránek OAKSOFT mohou být chráněny heslem, které si vytváří návštěvník. Ten také nese plnou odpovědnost za své chování v souvislosti s bezpečností hesla a přístupu k této zabezpečené části. OAKSOFT nenese odpovědnost za neautorizovaný přístup k osobním údajům, ke kterému může dojít během přenosu a který je způsoben  jinými okolnostmi než které jsou plně pod kontrolou OAKSOFT  a jeho systémů. K takovém přenosu může dojít, pokud jsou údaje odesílány mimo strukturu spravovanou výhradně OAKSOFT. Proto každá osoba, která přenáší osobní údaje, tak činí na vlastní zodpovědnost.


Účely, pro které jsou osobní údaje využívány


Osobní údaje získávané společností OAKSOFT jsou používány k aktivitám vedoucím k výstupům požadovaným návštěvníky webových stránek OAKSOFT nebo dosaženým na základě dohody mezi OAKSOFT a návštěvníkem.
Odpovídající typické aktivity:


  • dokončení objednávky započaté zákazníkem na webových stránkách OAKSOFT
  • dokončení platby kreditní kartou na zabezpečených webových stránkách OAKSOFT nebo jeho partnera pro elektronické obchodování
  • registrace produktu za účelem nabízení dalších služeb a produktových upgradů
  • komunikace s kopií produktu OAKSOFT běžící na uživatelově počítači za účelem doručení automatických aktualizací nebo servisních balíčků, které jej vylepší nebo odstraní programové chyby
  • posílání informačních materiálů (např. bulletinů/zpravodajů) obsahujících důležité informace a zajímavá fakta, která jsou předmětem návštěvníkova zájmu
  • další vhodné telefonické, poštovní nebo e-mailové druhy komunikace, pokud s nimi zákazník výslovně souhlasí.
  • OAKSOFT si vymezuje právo využívat kontaktní údaje zákazníků, pokud to považuje za důležité pro správné použití svých produktů a služeb.


Veřejné oblasti webových stránek OAKSOFT


Veřejné oblasti webových stránek OAKSOFT mohou zahrnovat, například, fóra, seznamy e-mailových adres, na které se návštěvníci zapíší pomocí formulářů na webu OAKSOFT. Je jenom na návštěvníkově rozhodnutí, jestli své osobní údaje zveřejní v těchto veřejných oblastech v průběhu komunikace s ostatními účastníky.


Údaje ukládané v produktech OAKSOFT („Šifrovaná data“)


Jakékoli údaje vkládané uživatelem prostřednictvím produktu a jím uložené, jako například hesla, přihlašovací údaje, nebo údaje pro vyplňování formulářů, jsou ukládány v šifrovaném formátu pouze na zákazníkově počítači či mobilním zařízení a jako takové jsou nepřístupné v doméně OAKSOFT, která s nimi nijak nenakládá ani je nezpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Pokud si uživatel aktivoval službu synchronizace, jsou Šifrovaná data odesílána také na servery OAKSOFT či poskytovatelů služby úložiště dat. Ani OAKSOFT ani případný poskytovatel služby úložiště dat nemají za žádných okolností přístup k osobním datům uživatelů. Tato jsou v okamžiku odeslání zašifrovaná a pouze uživatel má klíč k jejich dešifrování.     


Změny Osobních údajů v archivech OAKSOFT. Dotazy a požadavky spojené s ochranou osobních údajů


Každý uživatel může požádat o změnu, nebo vymazání jeho záznamu v databázi osobních údajů OAKSOFT. Takovéto žádosti by měly být zasílány na zákaznickou podporu. Také dotazy týkající se ochrany osobních údajů zde nezodpovězené adresujte zákaznické podpoře, která je zodpoví. OAKSOFT si vyhrazuje právo změnit kdykoli své Zásady a podmínky z důvodu změny legislativy, změny v obchodních podmínkách domény OAKSOFT nebo z jiných důvodů. Tyto Zásady a podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 29. prosince 2018.